Sanimder Tüzüğü

SANDIKLI İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
DERNEĞİN ADI:
Madde 1- Sandıklı İmam Hatipliler Derneği
Kısa Adı:  SANİMDER
DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi olup, derneğin şubesi açılmayacaktır.  Ancak genel kurulun uygun gördüğü yerlere dernek şubesi açılabilir.
DERNEĞİN AMAÇ, FAALİYET ALANI VE HİZMET KONULARI:
Madde 3- Derneğin gayesi ve bu gaye doğrultusundaki faaliyet alanı; "Başta Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi İmam Hatip Okulları ve diğer eğitim ve öğretim kademesindeki öğrenci ve mezunlar olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki tüm İmam Hatip Okulları, öğrencileri ve mezunları ile, SANDIKLI İmam Hatipliler arasında, karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik sorunlarını ortaya çıkararak bu yönde çalışmalar ve araştırmalar yapmak, çözüme ulaştırmak için gerekli çabayı sarf etmek, üyeler arasında birliği sağlamak, mezunların okulları ile manevi bağlarını devam ettirmek, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumak, mezunlarına akademik ve / veya profesyonel kariyer temin edebilmek üzere üniversite ve yüksekokullara devam haklarının teminini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, resmi kurum ve kuruluşlar karşısında derneğin ve üyelerin haklarını korumak, kardeş mezunlar ile birleşerek federasyonlar kurmak veya aynı amaca hizmet eden derneklere, platformlara, federasyon ve konfederasyonlara üye olmak, kurs, panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin, eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak, bilgi evleri açmak, dini, ahlaki, milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmak, bu neşriyatı tanıtmak için yayınevleri açmak, matbaa kurmak, yurtlar, sosyal içerikli spor alanları tesis etmek, kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bu mallardan gerekli görülenleri vakfetmek, vakıf kurmak ve işletmek, kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.”
Dernek Amacına Ulaşmak İçin:
a)             Kurslar açar, geziler, kamplar, sağlık taramaları, spor müsabakaları düzenler.
b)            Konferans, seminer, panel, açık oturum, miting, gibi açık hava veya salon toplantıları düzenler.
c)             Derleme çalışmaları, yarışmalar, sergi, kermes, konser, piknik, yemek, parti, ağaçlandırma, orman kurma ve benzeri organizasyonlar düzenler.
d)            Milli, dini, ahlaki, içtimai ve gayesine ilişkin konularda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayınlarda bulunabilir. Bu gayeye ulaşmak için günlük, haftalık, aylık bültenler, e-bültenler, dergiler, kitaplar, yıllıklar ve benzeri yayınlar yapar. Bu yayınlarını ulusal ve uluslararası düzeyde internet ağında da yayınlar. Tüm iletişim araçlarını kullanır.
e)             Yayınevleri açar, matbaa kurar, kültür merkezi, akademi merkezi, dershane kurar, ilmi araştırmalar yaptırır.
f)              Yurtlar tesis eder, aşevleri kurar.
g)             Gayesi ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları satın alır, mevcutları satar veya bunlardan gerekli gördüklerini vakıf haline getirir, vakfettiği malları işletir.
h)            Gayenin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar, aynı amaca hizmet eden yurt içinde ve yurt dışında diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde bunlarla birleşir veya kurulu olanlara üye olur. Uluslararası faaliyette bulunur, yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlara üye olur, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır.
i)            Eğitim ve öğretimin her kademesindeki öğrencilere maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu öğrencilere kendi kaynaklarından burs verir veya çeşitli kişi veya kuruluşların burslarına aracılık eder.
j)              Lokal, kütüphane, bilgi evi, dinlenme salonu veya sosyal ve kültürel tesis açar, işletir veya işlettirir.
k)            Gayesine ilişkin olarak plan ve proje yaptırır, raporlar hazırlatır, bunlar için yarışmalar açar, uygular.
l)              Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen gaye ile ilgili olup da burada sayılamayan diğer her türlü konuda derneğin çalışma konularını teşkil eder.
m)          Gayesinin gerçekleşmesine yönelik tüm bu faaliyetlerini, mevzuat hükümleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir.
n)            Gayesine ilişkin olarak toplumun ve ülkemizin, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları ile ilgilenir. Bu konularla ilgili olarak lobi ve kulis çalışmalarında bulunur, sorunların tespit ve çözümüne yönelik çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler yapar, yaptırır, raporlar tanzim eder, ettirir. Tüm bunları, her türlü iletişim ve neşriyatı kullanarak kamuoyuna sunar.
o)            Dernek temsilcilikler açar, platformlar oluşturur, oluşanlara katılır, sandık kurar.
p)            Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek faaliyetlerine harcanır.
q)            Gayesi ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
r)             Gayenin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
s)             Gayenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurar ve işletir.
 
ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:
            Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Karar başvuru sahibine 15 gün içerisinde yazılı olarak her türlü iletişim vasıtası ile bildirilir. Üyeliğe kabul kararının çıkması durumunda kişi, üye defterine yazılır.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal, fahri üye olarak kabul edilebilir.
Asli üyelerin (gerçek veya tüzel) aidat sorumlulukları bulunmaktadır. Onursal ve Fahri üyeler aidatlardan muaftır.

 
Sanimder KURUCU ÜYELERİMİZ
1- Ramazan AYYILDIZ      Kurucu Başkan
2- Ahmet ŞAHİN                Kurucu Üye
3- Hasan COŞKUN            Kurucu Üye
4- Mehmet Ali AKMAN       Kurucu Üye
5- Mehmet TETİK              Kurucu Üye
6- Sait ÖZBUNAR              Kurucu Üye
7- Ali TIRPANCI                 Kurucu Üye
 
ŞU ANKİ YENİ  Yönetim Kurulu Üyelerimiz;
1- Ramazan AYYILDIZ       Başkan
2- Mehmet TETİK               Başkan Yardımcısı
3- Halil İbrahim ARSLAN    Muhasip
4- Mehmet Ali AKMAN       Sekreter
5- Recep BULUT                Üye

HAKKIMIZDA  Kategorisindeki Diğer Başlıklar